Print for VGXW Magazine'05 2019

Photographer: Suchkova Valeria | @suchkova_valeria 
Muah: Alexandra Kozlova: | @sanyababygirl 

Style: Natalia Melnikova | @natalynatalynatalynataly 

MA: Nik Model Mahagement  | @nikmodelmanagement

Model: @volt_tulee_vio

Перейти на публикацию на публикацию 

Unpublished